من مكتوب

October 13, 2008

Queueing theory

Filed under: Uncategorized — saeedlog @ 3:14 pm

ظاهرا هيچ كي من رو دوست نداره . اين رو مي شه از تئوري صف آدم ها فهميد . ظاهرا من توي صف آدم ها هميشه آخرم . اين رو همين جوري نمي گم بلكه بهم ثابت شده . ديگه نمي خوام زنده باشم . اصلا از زنده بودن بدم مي آد

وقتي اين جملات رو از يه نفر بشنويد چه حسي بهتون دست مي ده ؟؟؟ الان من همون حس رو دارم

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: