من مكتوب

March 8, 2009

كروبي

Filed under: دردهاي شخصي — saeedlog @ 12:37 pm
Tags: ,

كروبي رو در دانشگاه گرگان و همدان راه ندادند و كروبي از پشت ميله ها با دانشجويان همدان گفت و گو كرد ، وقتي اين برخورد با ياران امام مي شه ، واي به حال بقيه ، به كجا داريم مي ريم ؟؟؟

a0525799

Advertisements

2 Comments »

 1. دورود برزاكرس و درود برشيرزنان وشير مردان زاكرس
  سلسه جبال زاكرس ستون فقرات ايران سرفراز بوده وهست؛ودركشاكش تاريخ باحضوردلاورانش توانسته شكوه وبزرگيش رابرخ دوست ودشمن بكشاند ذهي سعادتكه اين بارمردي سترگ ملبس به لباس روحاني آستين همت بالا زده
  تا؛دوباره ميسازمت وطن راازشعر بعمل برآرد.درطول قرون هم افشيني ها داشته تااستخوان لاي زخمش بگذارد كه شايد اين گربه نشسته برديوار آسياراباتاخير بهبوديش بخيال {صواب}انر ازجست خيز منحصربفردش نگهدارد.اگه بي برنامگي مسئول ان باتاخيرمواجه نميشدوسهامش رازودتر ميپرداخت شايد درروستاي ماهم براي نماينده افكار قريب به اكثريت نميتوانست بدون كارشكني وارد شود وتريبوني بدون باند!!سخراني كند
  ازطرف تغييرخوان روستا

  Comment by علي اصلاني — May 28, 2009 @ 7:51 am

 2. دورود برزاكرس و درود برشيرزنان وشير مردان زاكرس
  سلسه جبال زاكرس ستون فقرات ايران سرفراز بوده وهست؛ودركشاكش تاريخ باحضوردلاورانش توانسته شكوه وبزرگيش رابرخ دوست ودشمن بكشاند ذهي سعادتكه اين بارمردي سترگ ملبس به لباس روحاني آستين همت بالا زده
  تا؛دوباره ميسازمت وطن راازشعر بعمل برآرد.درطول قرون هم افشيني ها داشته تااستخوان لاي زخمش بگذارد كه شايد اين گربه نشسته برديوار آسياراباتاخير بهبوديش بخيال {صواب}انر ازجست خيز منحصربفردش نگهدارد.اگه بي برنامگي مسئول ان باتاخيرمواجه نميشدوسهامش رازودتر ميپرداخت شايد درروستاي ماهم براي نماينده افكار قريب به اكثريت نميتوانست بدون كارشكني وارد شود وتريبوني بدون باند!!سخراني كند
  ازطرف تغييرخواهان روستا

  Comment by علي اصلاني — May 28, 2009 @ 7:57 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: