من مكتوب

March 9, 2009

خيطي

Filed under: دردهاي شخصي — saeedlog @ 1:36 pm

جاتون خالي امروز كلي خيط شدم

و حالا داستان خيط شدن من ، ديشب داشتم يه مقاله سال 2003 رو ميخوندم كه اومده بود و پارامترهاي يك برق گير رو به كمك يك روش رياضياتي قديمي در آورده بود و معلوم بود كه كار خيلي برجسته اي انجام دادن و من مي شه گفت براي اولين بار بود كه از خوندن يك مقاله اين همه لذت مي بردم ، همون موقع با خودم گفتم كه جاي روش هاي هوشمند خاليه و من بايد يكي از روش هاي هوشمند رو پياده كنم و نتيجه رو به شكل هوشمند بگيرم ، به اين خاطر كه روش هاي رياضياتي قديمي ناگزير از استفاده از مشتقه و مشتق هميشه توي روش هاي تكراري باعث پيچيدگي مسئله و گاها واگرايي مي شه ، گفتم ژنتيك الگوريتم بهترين گزينه است و امروز خوشحال و سرحال از اين نكته كه يك ايده بكر براي كار كردن پيدا كردم ، رفتم و اينترنت رو سرچ زدم و متاسفانه در آخرين لحظات جستجوم به يك مقاله سال 2008 از كشور الجزائر رسيدم كه اين متد رو پياده كرده بود و مقاله آي-اس-آي درآورده بود و اين وسط من مونده بودم كه الان بايد چطوري بار هيجاني عصبانيت ام رو تخليه كنم ، آخه چطور بايد اين وسط ، از بين اين همه آدم توي دانشگاه هاي معتبر دنيا ، يك جوان الجزائري پيدا بشه و يك سال زودتر از من بياد و اين روش رو پياده كنه ، ماماننننننننننننننننننننننننننننننن !!!!!!!!!!!!!!!!!!! دارم از عصبانيت ديوونه مي شم

خلاصه اين جوري بود كه حاجيكس تون بي خيال ژنتيك الگوريتم شد و الان داره به روش پارتيكل فكر ميكنه

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: