من مكتوب

May 30, 2009

آقاي موسوي ، احياگر يعني چه ؟؟؟

Filed under: تحليل — saeedlog @ 7:35 pm
Tags: ,

آقاي موسوي ، احياگر يعني چه ؟؟؟

روزهاي انتهايي اسفند بود كه ما با اسمي جديد در سپهر سياست اين مرز و بوم آشنا شديم ، تا پيش از اين فقط اسمش را شنيده بوديم ، نديده بوديمش ، از او نشنيده بوديم ، مير حسين موسوي!!! براي من كه از مدت ها پيش تر بين كروبي و خاتمي مردد مانده بودم شوك بزرگي بود ، خاتمي از ميدان كنار كشيد(هر چند با توجه به سخنراني اش در دانشگاه تهران آمدنش هم برايم غيرمنتظره بود) و از موسوي حمايت كرد ، مشاركت و مجاهدين انقلاب در چرخشي سريع ( به صد ساعت هم نكشيد ، كساني كه استراتژي يا خاتمي و يا هيچ كس را تبليغ مي كردند ) به سوي موسوي آمدند و خلاصه همه يكصدا موسوي شدند ، برايم عجيب بود اين ميرحسين كيست كه اينقدر سريع جايش را در بين نيروهاي اصلاح طلب باز كرد ، منتظر اظهار نظراتش بودم ، كلي اميدوار بودم ، گفتم شايد منجي اي كه منتظرش بوديم آمده است .

الان بيش از دو ماه از اعلام حضور ميرحسين مي گذرد و ما هنوز تشنه حتي اندكي اطلاعات در باب گذشته ميرحسين ايم ، هنوز منتظر شنيدن اصلاح طلب بودن ميرحسين ايم ، هنوز سئوال سروش از نقش ميرحسين در انقلاب فرهنگي بي پاسخ مانده و هنوز ناگفته هاي بسياري باقي مانده ، هنوز اصلاح طلب بودن ميرحسين را از زبان اصلاح طلبان دور ميرحسين مي شنويم . چندي پيش تر صحبت از اين بود كه ميرحسين پس از گرفتن تائيد صلاحيت از شوراي نگهبان اسرارها هويدا ميكند ، ولي هنوز شاهد سكوت ميرحسين ايم .

از ابتداي حضور ميرحسين اين گونه تبليغ شد كه راي دادن به ميرحسين مساوي راي نياوردن احمدي نژاد است و شروع به كوبيدن دولت نهم كردند ، استدلال اوليه ام اين بود كه اين فقط شروع ماجراست و مسلما ميرحسين پس از جلب توجه آحاد ملت شروع به پاسخ گويي و از خود گفتن مي كند ، ولي اين اتفاق نيفتاد و همچنان رويه غالب در ستاد ميرحسين ، نقد رگباري دولت نهم است، هيچ گونه پاسخ گويي اي در كار نيست ، ميرحسين به گفتن كلياتي چون “عدالت” ، “بازگرداندن حق مستضعفين” ، “بازگشت به ارزشهاي اول انقلاب” و مصاديقي چون احياي سازمان برنامه ريزي ، جمع آوري گشت هاي ارشاد و تلويزيون خصوصي بسنده كرد.

كروبي اگر چه ظاهري سنتي دارد ، اما رفتارهايش مدرن است ، حزب دارد ، روزنامه دارد ، در دو سال گذشته كه هيچ روزنامه اي روي دكه روزنامه فروشي ها نبود كه به نقد عملكرد دولت بپردازد ، اعتماد ملي و اعتماد يك تنه ايستادند و سختي ها را به جان خريدند ، در اين زمانه كه همه دنيا معتقد به كار گروهي و شفاف سازي هستند ، اين شيخ است كه تيم مشاور گرد خودش جمع مي كند ، به تدوين برنامه هاي كاربردي همت مي گمارد ، در هر تريبوني كه به دستش مي رسد به سئوال ها پاسخ مي گويد و خودش را پشت الفاظ ( توجه تان را به چند اسم كه اخيرا زياد مي شنوم جلب مي كنم ، اصول گرا اصلاح طلب ، اصلاح طلب اصول گرا ، اصول گرا معتقد به اصلاح وضع موجود ، احياگر و … ) قائم نمي كند .

در اين روزهاي باقيمانده به انتخابات، توصيه ام به موسوي اين است كه بيش از اين پشت نام خاتمي قائم نشود ، از كلي گويي بپرهيزد ، برنامه هايش را روشن بيان كند ، رابطه اش  را با هاشمي رفسنجاني ها ، سرداران سپاه ، نهضت آزادي ها و اصلاح طلبان روشن كند و به سئوالات هشت سال نخست وزيري اش روشن پاسخ بگويد و سبزپوشان را با استدلالات محكم به پاي صندوق هاي راي بفرستد.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: