من مكتوب

February 9, 2010

و بالاخره پایان یافت

Filed under: همين جوري ها — saeedlog @ 10:14 am

و بالاخره پس از سی و شش روز زندانی بودن در زندان اوین به جرم راه رفتن در ملاء عام !!!! آزاد شدم. قصد دارم خاطرات این سی و شش روزم رو همین روزها منتشر کنم
بدرود

Create a free website or blog at WordPress.com.