من مكتوب

March 8, 2009

كروبي

Filed under: دردهاي شخصي — saeedlog @ 12:37 pm
Tags: ,

كروبي رو در دانشگاه گرگان و همدان راه ندادند و كروبي از پشت ميله ها با دانشجويان همدان گفت و گو كرد ، وقتي اين برخورد با ياران امام مي شه ، واي به حال بقيه ، به كجا داريم مي ريم ؟؟؟

a0525799

Blog at WordPress.com.